انسان شناسی در قرآن
24 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: سطح سه حوزه علمیه