انسان شناسی در قرآن
25 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: داور
دانشگاه: سطح سه حوزه علمیه