تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1379 
روانشناسی بالینی 
موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
 
فوق لیسانس 
1379 
الهیات و معارف اسلامی 
موسسه اموزشی امام خمینی(ره) 
 
دکترا 
1383 
روانشناسی 
دانشگاه اصفهان 
 
سطح 3