مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:کاویانی ارانی
پست الکترونیک:m_kavyani@rihu.ac.ir
آدرس وب سایت:http://www.rihu.ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، روانشناسی ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

متولد 1341 هستم، در سال 1360 با دیپلم تجربی وارد حوزه علمیه قم شدم، طی شش سال دروس سطح را تحصیل و بعضاً تدریس کردم. از سال 1367 به صورت رسمی در دروس خارج فقه، اصول فقه، تفسیر و فلسفه شرکت کردم. ضمن دروس رسمی حوزه علمیه، در دروس معارف اسلامی موسسه در راه حق (موسسه آموزشى، پژوهشی امام خمینی) شرکت کردم و فوق لیسانس دریافت کردم.
دوره آموزش زبان انگلیسی را طی یکسال به طور فشرده در دفتر تبلیغات اسلامی قم گذراندم. در کنار دروس حوزه و پس از اتمام درس های موسسه در راه حق، به گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پیوستم، پس از اتمام دروس فوق لیسانس، در رشتۀ «روانشناسی بالینى»، برای ادامۀ تحصیل در دکترای روانشناسی، به دانشگاه اصفهان وارد شدم. هم اکنون در حال نوشتن پایان نامه دکترای روانشناسی هستم.
در ضمن تحصیلات مختلفی که داشتم تدریس های متعدد نیز به صورت دائم در حوزه و دانشگاه و مجموعه های جانبی حوزه علمیه قم داشته ام و دارم. اکنون عضو هیئت علمی «گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» هستم. تألیفات و ترجمه ها از نوع کتاب و مقاله و پژوهش داشته ام که اطلاعات مفصل آن در پرونده ضمیمه درج شده است. اکنون روحانی کاروان حج نیز هستم و 8 سفر مشرف شده ام.

 الف) مشخصات فردی:
نام ونام خانوادگی:محمد کاويانی‏ارانی گروه:روانشناسی
وضعيت تحصيلات دانشگاهی: (عنوان رشته تحصیلى / محل تحصیل/ سال اخذ مدرک)
- کارشناسی ارشد روانشناسی باليني / مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه / 1379
- کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی / مؤسسه آموزشی امام خمینی (ره)/ 1379
آخرين درجه تحصيلات حوزوی:
- خارج فقه و اصول - 10 سال / حوزه علمیه قم / 1379

ب) سوابق علمی - اجرايی: نام سازمان یا مؤسسه/نوع فعالیت/سمت
1. سازمان مدارس و حوزه‏های خارج از کشور/همکاری در معاونت آموزشی و تربیتی / 12 ماه
2. مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه :
الف. محقق و عضو شوراي علمي گروه روانشناسی
ب. عضو هيئت علمي گروه روانشناسی
ج. مسئول واحد ترجمه / 12 ماه
د. عضو شورای علمی همایش مشاوره
ه. جذب نیروی انسانی برای گروه / 1381
و. نيازسنجي گروه روانشناسی/1382
ز. ارائه مشاوره روانشناختی برای برخی طرح‏های در دست اقدام محققان
3. مرکز جهاني علوم اسلامی، مرکز مشاوره و مدرسه امام خمینی مشاوره / 24 ماه
4. تهيه و تنظيم گزارش علمي از دومين کارگاه روانشناسی اسلامي تبريز / 1380

ج) سوابق تحقيقاتی: عنوان طرح تحقیقاتى/ سمت در طرح
1. روانشناسی تبليغ / مجری، محقق/ پژوهشکده
2. روانشناسی اجتماعي ج(1 و 2) / همکار / پژوهشکده
3. روانشناسی فردي از ديدگاه قرآن / مجری، محقق / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
4. تهاجم فرهنگی، نوجوان و جوان / مرکز مطالعات فرهنگی شورای عالی حوزه علمیه / 1381

د) سوابق فعالیت‏های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/نام مؤسسه یا دانشگاه/شهر
1. روانشناسی عمومي / مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه / 1375
2. روانشناسی تربيتي / حوزه علمیه و جامعه الزهراء/ 1376
3. معارف اسلامی(1) / دانشگاه آزاد واحد نراق، دانشگاه تهران (ابوریحان بیرونی) / از سال 78 تاکنون
4. معارف اسلامی (2) / دانشگاه آزاد واحد نراق، دانشگاه تهران (ابوریحان بیرونی) / از سال 78 تاکنون
5. روانشناسی فردي (آدلر)/ جامعه­الزهراء / کارشناسی/ 81-82
6. روانشناسی عمومي/ دانشگاه مفید / کارشناسی / 81-82
7. روانشناسی تبليغ/ سفیران هدایت/کارشناسی/ 2 واحد/83
8. روانشناسی تبليغ/مدرسه عالي امام خمينی/کارشناسی ارشد/ 4 واحد/82
9. روانشناسی قضايي/ مرکز تخصصی قضا/ کارشناسی ارشد/ 2 واحد/ 82-83
10. رواننشناسي کاربردی/ دانشکده علوم حدیث( شهر ری) / 1واحد/ 85
11. روانشناسی کاربردي/ دانشگاه علوم اسلامی رضوی( مشهد)/ 1 واحد/ 85
12. آيين زندگی/ دانشگاه اصفهان/ 4 واحد/ 84-85
13. مکاتب رونشناسی / دانشگاه اصفهان/ 2 واحد/ 85
14. روانشناسی تبليغات/دانشگاباقرالعلوم(پودمانی)/ 4 واحد/ 85-86
15. روانشناسی تبليغات/ موسسه علوم انساني( مرکز جهاني علوم اسلامی)/ 4 واحد/ 85-86
16. اخلاق اسلامی/دانشگاه تهران /6 واحد/77-78
17.تاریخ اسلام/دانشگاه تهران/4واحد/77-78

ه) عناوین پایان نامه‏هایی که استاد راهنمای آن بوده‏اند: عنوان پایان نامه/مقطع/سال
1. الصحه النفسیه و الشعور بالنقص فی القرآن / کارشناسی ارشد/1381/ مشاور
2. نقش روزه در تکامل روانی و معنوی انسان/ 1384/ کارشناسی ارشد/ راهنما
3. ریا، علل و پیامدهای آن/ کارشناسی ارشد/1384/ مشاور
4. مرگ انديشي و آثار روانی- تربیتی آن/ کارشناسی ارشد/1384/ راهنما
5. گناه و پیامدهای آن از دیدگاه قرآن/ کارشناسی ارشد/ 1383/ راهنما
6. نقش دین در رشد و انحطاط اخلاقیانسان از دیدگاه قرآن/1383/ کارشناسی ارشد/
7. آثار تربیتی حیا و روشهای پرورش آن / کارشناسی ارشد/ 1383/ مشاور
8. انسان شناسی در قرآن / سطح سه حوزه علمیه/ 1386/ داور

و) عنوان پایان نامه: استاد راهنما/ استاد مشاور/ سال و محل ارائه
1. بررسي مفاهيم روانشناسی اجتماعي از ديدگاه قرآن
2. ارزشداري قرآن در باب مفاهيم روانشناسی اجتماعي

ز) تألیف یا ترجمه کتاب: عنوان کتاب/ناشر/زمان نشر
1. روانشناسی سلامت ج (1و2) / سازمان سمت / 1378
2. تهاجم فرهنگی و جوان و نوجوان / مرکز مطالعات پژوهش‏های فرهنگی حوزه علمیه / 1381
3 – روانشناسی اجتماعي با نگرش به منمابع اسلامي/پژوهشکده حوزه ودانشگاه و سمت/ 1382
4. روان‌شناسی و تبلیغات / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / 1387
ح) تألیف یا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/نام نشریه/زمان نشر
1. پيش طرحي براي تحقيق در باب روانشناسی اسلامي/ مجله معرفت ش 27
2. فلسفه ذهن / فصلنامه حوزه و دانشگاه ش 1378 /18
3. روانشناسی باورهای ديني / فصلنامه حوزه و دانشگاه ش 1378 / 19
4. تبلیغات و جنگ روانی / فصلنامه ش 29 (ویژه نامه مناسبات دین و روانشناسی) / 1380
5. آثار روانی - اجتماعی خداباوری / فصلنامه ش 1376 / 13
6. جایگاه مفهومي ايمان در روانشناسی اجتماعي / ش 16 و 1377 / 17
7. آيا روانشناسی اسلامي ممکن است / کتاب حوزه و دانشگاه - مجموعه مقالات 27 آذر / 1378
8. ترسيم کلي از روانشناسی اسلامي (مقاله تحقيقي) / نشست علمی - تخصصي گروه روانشناسی / 1380
9. آسیب‏های روانشناختی »جوان - ورزش« / همایش جوان و آرامش روان / 1381
10. نگاهی روانشناختی - دینی به مراسم عزاداری حسینی / دفتر تبلیغات دفتر فرهنگ و معارف قرآن / 1381
11. روانشناسی عزاداري / همایش امام حسین (ع)/ مجمع اهلبیت (ع) / 1381
12. روانشناسی، اسلامي به عنوان مکتب روانشناسی / جزوه در گروه موجود است / 1381
13. در باب روانشناسی اسلامي/ مجموعه مقالات یازدهمین همایش حوزه و دانشگاه/ 1377
14. روانشناسی تبليغات/ مجله پیام حوزه/ شماره40-39/1384
15. نقد کتاب روانشناسی اجتماعي/ فصلنامه حوزه و دانشگاه/ شماره41/ 1383
16. رویکردی تجویزی به نقش روانشناختی مبلغان دینی در عواطف و بازی های کودکانه/ ره توشه شماره ؟ / 1386
17.چالش قهر و مهر در قرآن و روانشناسی / مجله روانشناسی و دين/ شماره 2/ 1386
18. مدل اسلامی تبلیغات / مجله معارف اسلامي( علمی-پژوهشي)در دست داوری/1386
19. تحليل محتواي کتاب های درسي دوره ابتدايي به لحاظ توجه به مهارت های اجتماعی/ فصلنامه نوآوري های آموزشی/ در دست داوری/ 1386
20 – روانشناسی و تبليغات/پژوهش حوزه(ويژه دين و روانشناسی ) / شماره 25 /1385
مقاله های در دست اقدام:
- بر رسی نگرش های مذهبی دانشجویان در مجموهای آموزش عالی( الف-دانشگاه اصفهان، علوم انسانی ب- دانشگاه اصفهان ،علوم پایه ج- دانشگاه مفید د- موسسه امام خمینی)
- شخصیت از دیدگاه آدلر و آیت الله جوادی آملی( و شاید علامه طباطبا یی)
- سلامت و معنویت /( با دکتر کلانتری)
- رفتار مادرانه و رابطه آن با کیفیت رفتار خواهر و برادران پیش دبستانی با یکدیگر) /( با دکتر عریضی)
- آسیب شناسي رواني و درمان از ديدگاه ادلر و آيت الله جوادي آملي( و شايد علامه طباطبا يي ) 6.

ط) جزوه درسی
1. روانشناسی عمومي با گرايش تبليغي / مرکز تخصصی حوزه / 74-75
2. سبک زندگی (دیدگاه روانشناختی) / جامعه­الزهراء و دانشگاه مفید

ي) سخنراني علمی:
1. خدماتي که حوزه علميه ممکن است از روانشناسی دريافت کند/ مرکز مطالعات فرهنگی شورای عالی حوزه /1378
2. جایگاه ، ماهيت و مراتب عبادات اسلامي در سلامت روانی/ همایش نقش دیندر بهداشت روان/ 1376
3. تصويري جامع از روانشناسی اسلامي/ همايش سالانه گروه روانشناسی/ 1380

س) گزارش علمی:
1. ارائه گزارش علمي از دومين کارگاه روانشناسی تبريز/ 81

ع) آشنایی با زبان‏های:
عربی و انگلیسی

ک) اسامي و مشخصات جوايز علمی:
1. کسب رتبه اول در کنگره دین‌پژوهان / روان‌شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامی/ مشهد 1382
2. کسب رتبه ممتاز کتاب دانشجویی / روان‌شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامی/ تهران 1383
3. کسب رتبه برگزیده کتاب سال حوزه / روان‌شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامی/ قم 1383
4. کسب رتبه دوم دین پژوهان کشور/ کتاب روانشناسی و تبليغات/ 1384