سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
عضو هیئت علمی گروه روانشناسى وعضو شواری علمی همایش مشاوره  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
مسئول واحد ترجمه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
کار گزینشی جذب نیروی انسانی برای گروه روانشناسی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى، مرکز مشاوره و مدرسه امام خمینی 
مشاوره و عضو شورای تربیتى 
 
 
علمی پژوهشی و مشاوره 
همکاری 
سازمان مدارس و حوزه های خارج از کشور 
عضویت در معاونت آموزش و تربیتی 
 
 
همکاری علمی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
محقق و عضو شورای علمی گروه روانشناسی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
مسئول واحد ترجمه 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
عضو شواری علمی همایش مشاوره 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
پژوهشگر 
 
 
مشاوره و عضو شورای تربیتی 
تدریس 
مركز تخصصي تبليغ حوزه علميه 
مدرس 
1375/01/01 
 
روانشناسي عمومى 
تدریس 
حوزه علميه و جامه الزهراء 
مدرس 
1376/07/01 
 
روانشناسي تربيتى 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد نراق 
مدرس 
1378/07/01 
 
معارف اسلامي(1) 
تدریس 
دانشگاه تهران(ابوريحاني بيرونى 
مدرس 
1378/07/01 
 
معارف اسلامي(1) , (2) 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1382/07/01 
1383/12/30 
روان شناسي مرضي كودك 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
1381/07/01 
1382/03/01 
روان شناسي عمومى 
تدریس 
مركز تخصصي قضا 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/01 
روان شناسي قضايى 
تدریس 
hgjryuturt 
مدرس 
 
 
gjrduyt 
تدریس 
ظبفتيبفتن 
مدرس 
 
 
يبلتاط 
تدریس 
التابنامات 
مدرس 
 
 
خكخكخع 
تدریس 
ستساتستا 
مدرس 
 
 
سلاسات 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه 
مدرس 
1375/07/01 
 
روانشناسي عمومی 
تدریس 
حوزه علمیه و جامه الزهراء 
مدرس 
1376/07/01 
 
روانشناسي تربيتی 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد نراق 
مدرس 
1378/07/01 
 
معارف اسلامی(1)  
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد نراق 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی(2) 
تدریس 
دانشگاه تهران(ابوریحان بیرونی) 
مدرس 
1378/07/01 
ادامه دارد 
----- 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/31 
روان شناسی مرضی کودک 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
1381/07/01 
1382/03/31 
روان شناسي عمومی 
تدریس 
مرکز تخصصی قضا 
مدرس 
1382/07/01 
1383/03/31 
روان شناسي قضايی 
تدریس 
سفیران هدایت 
مدرس 
1383/07/01 
 
روان شناسی تبلیغ 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی(ره)  
مدرس 
1382/07/01 
 
روان شناسی تبلیغ 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
روان شناسی تبلیغات 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
 
مکاتب روانشناسی 
تدریس 
مرکز تخصصی تبلیغ حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
روانشناسي عمومی 
تدریس 
حوزه علمیه و جامعه الزهراء 
مدرس 
1376/07/01 
 
روانشناسي تربيتی 
تدریس 
سشبس 
مدرس 
 
 
روانشناسي عمومی 
تدریس 
شیبیشسب 
مدرس 
 
 
شبسشبی 
همکاری 
سازمان مدارس و حوزه های خارج از کشور 
همکاری در معاونت آموزشی و تربیتى 
 
 
آموزشی تربیتی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
عضو شورای علمی گروه روانشناسى و محقق  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 
نیاز سنجی گروه روانشناسى 
1382/01/01 
 
اجرائی